Schorsing en verwijdering

Bij de regels voor schorsing en verwijdering van leerlingen op OEC ‘t Ravelijn gaan we uit van een protocol.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Er kunnen twee vormen van maatregelen genomen worden:

  • Schorsing
  • Verwijdering

➢ Schorsing

Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling voor het openbaar onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
- Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van    deze maatregel en om goedkeuring gevraagd;

- Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover
  mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van
  de leerling gewaarborgd kan worden. Schorsing mag niet betekenen dat het doen van
  toetsen (denk aan Cito of Route8 eindtoets) wordt belemmerd. Dit vraagt passende
  maatregelen, bijvoorbeeld het wel tot de school toelaten voor het doen van deze toets.        Daarnaast kan het beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden
  behoren;

- De schorsing kan maximaal één week (5 dagen) duren. Wezenlijk is dat de schorsing aan
  een maximum termijn gebonden is. Het mag geen verkapte verwijdering worden.
  De termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd ter
  beschikking heeft om een eventuele verwijdering beslissing op zorgvuldige wijze voor
  te bereiden;

- De ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende
  de maatregel;

- Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de
  mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de      orde komen;

- Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag
  wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier
  opgeslagen;

- Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:
  * Het bevoegd gezag;
  * De ambtenaar leerplichtzaken;
  * De Onderwijsinspectie;

- De Onderwijsinspectie wordt door de school schriftelijk geïnformeerd over de
  schorsing en de reden wanneer deze langer dan één dag duurt;

- Ouders/verzorgers kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de
  school. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen veertien dagen op het
  Protocol schorsing en verwijdering OEC ’t Ravelijn, 2018 bezwaarschrift. Verwijdering Bij      het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft
  voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden
  overgegaan tot verwijdering.

➢ Verwijdering:

De wettelijke regeling van het openbaar onderwijs is hierbij van toepassing Hierbij
gelden de volgende voorwaarden:

- Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag;

- Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de    directie te horen;

- Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders/verzorgers ter kennis wordt gesteld    en door de ouders/verzorgers voor gezien wordt getekend;

- Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd aan:
  * De ambtenaar leerplichtzaken;
  * De Onderwijsinspectie;

- Het bevoegd gezag informeert de ouders/verzorgers schriftelijk en met redenen over het
  voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders/verzorgers in de gelegenheid worden
  gesteld hun mening in een gesprek of schriftelijk kenbaar te maken;

- Vervolgens kan het bevoegd gezag schriftelijk besluiten de leerling te verwijderen.
  De ouders hebben de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen
  tegen dit besluit;

- Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift;

- Het bevoegd gezag neemt binnen vier weken na ontvangst een beslissing op het
  bezwaarschrift;

- Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat het bevoegd gezag heeft voldaan aan
  zijn zorgplicht om een andere school te vinden die bereid is de leerling toe te laten/ er
  een andere basisschool of een andere school voor speciaal onderwijs bereid is gevonden
  om de leerling om de leerling op te nemen.

Telefoonnummer:
0521 - 71 25 00
Openingstijden:
8.00 - 16.30 uur
Lestijden:
8.30 - 14.00 uur
Gezonde School SWPBS Nl School Gecertificeerd ouderbetrokkenheid school Rots- & waterschool