Hoe kunt u extra verlof aanvragen?

Er kunnen zich gedurende het schooljaar situaties voordoen, waarvoor u voor uw kind extra verlof (buiten de schoolvrije dagen) zou willen aanvragen. 
Hiervoor kunt u bij de leerkracht of de directeur een formulier ophalen. 
De directeur neemt een besluit over de aanvraag en vermeldt dit op het aanvraagformulier. Voor het al dan niet toekennen van verlof gelden regels en voorwaarden. Hierover meer onder het kopje 'leerplicht', verderop.
Denkt u er wel aan om het verlof tijdig aan te vragen.

Leerplicht

Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. In speciale gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de directeur van de school. Die moet beoordelen of 'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan. Indien verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de gemeente Steenwijkerland.
Met vragen over de leerplicht kunt u terecht bij de directeur van de school of de leerplichtambtenaar van Steenwijkerland, tel. 140521 of kijkt u op: Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties