De medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school hoort een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders en in het voortgezet onderwijs ook uit leerlingen van dertien jaar of ouder. De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school.

Rechten, bevoegdheden, plichten
De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.

De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

MR OEC 't Ravelijn:
Onze MR bestaat uit 4 leden, 2 personeelsleden en 2 ouders.:
Het e-mailadres is: mr@oecravelijn.nl
MR vergaderingen zijn openbaar en staan vermeld in de schoolkalender, notulen zijn op te vragen per e-mail.