De medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school moet een MR hebben, dit is wettelijk vastgelegd. De medezeggenschapsraad bestaat voor 50% uit personeelsleden en voor 50% uit ouders. De MR denkt mee over het beleid en de dagelijkse gang van zaken op school. Vaak heeft ze een adviserende rol, maar soms ook een beslissende rol (instemmingsrecht). 

Verwar de MR niet met de oudercommissie. De oudercommissie helpt vooral bij de uitvoering van praktische zaken als Sinterklaas, Kerst, schoolreisjes, schoolavonden etc. Ook zorgt ze voor de betrokkenheid van ouders op school en weet ze de MR te vinden wanneer dit nodig is. 

Rechten, bevoegdheden, plichten MR
De MR ontvangt in ieder geval jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur. Zo is ze op de hoogte van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet ze hoe de school ervoor staat. 

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dit betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen. 

Onderwerpen die bijvoorbeeld worden besproken en waar de MR instemmingsrecht bij heeft: 

 • De hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
 • Vaststelling van de onderwijstijd
 • Vaststelling van de schoolgids
 • Vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
 • Vaststellen van het schoolplan en zorgplan; hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat bijvoorbeeld betreft onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

Naast zaken waar de MR officieel instemmingsrecht over heeft, mag ze ook advies uitbrengen. Denk hierbij aan zaken als: 

 • Verkeersveiligheid rond de school
 • De keuze om kinderen wel of niet te laten douchen na de gymles
 • De invulling van schoolreisjes
 • De hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw
 • Omgaan met pestgedrag (pestprotocol)

Omdat wij een school zijn voor speciaal basisonderwijs, wordt er ook gesproken over zaken die op een reguliere school minder snel aan bod komen. Denkt u hierbij aan: 

 • Parkeren taxibusjes
 • Gebruik bedaarruimtes in de school
 • Extra begeleiding zoals logopedie, fysiotherapie, autismecoach
 • Scholing personeelsleden op specifieke onderwerpen
 • Beleid toelaatbaarheidsverklaringen (TLV)

Contact MR OEC 't Ravelijn 
Onze MR bestaat uit 4 leden: 2 personeelsleden en 2 ouders. Minstens 6x per jaar wordt er vergaderd over zaken die spelen. Tussendoor worden er regelmatig stukken ter inzage gemaild. En als er vragen zijn aan het management/de directie (of andersom) dan kan dat altijd. 

Heeft u vragen over het beleid van de school of een andere vraag die betrekking heeft op bovengenoemde zaken? Neem dan gerust contact met ons op via volgend mailadres: mr@oecravelijn.nl
MR-vergaderingen zijn openbaar en staan vermeld in de schoolkalender. De notulen zijn op te vragen per e-mail. 

Oproep
Lijkt het u/jou leuk om mee te denken over alles wat er speel op school? Of heeft u/jij verstand van zaken op een specifiek gebied, zoals juridische zaken, wet-en regelgeving, financiën en/of onderwijs? Wij zijn altijd blij met nieuwe aanmeldingen. Laat het ons weten via mr@oecravelijn.nl. De ervaring is dat een rol in de MR goed te combineren is met gezin en werk. Officieel worden MR-leden via een verkiezing aangesteld. 

Huidige ouders in de MR
Schiet ons gerust aan als u ons in de school of op het plein ziet. 

Femke van Houwelingen

 • Moeder van Julia (september 2013)
 • Eigen onderneming in tekst, marketing en communicatie

"De reden dat ik bij de MR gegaan ben, is omdat ik oprecht geïnteresseerd ben in wat er allemaal gebeurt op school. Uiteraard ook vanuit betrokkenheid voor mijn dochter. Ik vind het leuk om mee te kunnen denken met school en denk dat ik vanuit mijn blik als ouder een waardevolle bijdrage kan leveren. Het contact is informeel, alles mag gevraagd worden en we worden als ouders serieus genomen. De hoeveelheid werk valt reuze mee!"

Henriëtte Tiemens

 • Moeder van Sanne (juli 2010)
 • P&O adviseur bij een zorgorganisatie

"Ik vind het belangrijk om als ouder betrokken te zijn bij school en een actieve bijdrage te leveren. Als MR denk je actief mee met allerlei beleidszaken en organisatorische zaken die van invloed zijn voor zowel het personeel als voor de leerlingen. Ik vind dat belangrijk, maar ook leuk om te doen vanuit mijn rol als ouder. Het is fijn en mooi om op deze manier samen te werken met andere ouder(s) en het personeel van de school."