Schoolbestuur stichting Samenlevingsscholen

Stichting Samenlevingsscholen is ontstaan vanuit Stichting Accrete (voor protestants christelijk onderwijs) en Stichting Op Kop (voor openbaar onderwijs) Beide stichtingen hebben in verschillende kernen in Steenwijkerland basisscholen. Om het primair onderwijs in alle kernen in stand te kunnen houden is het soms noodzakelijk om over te gaan tot samenwerking. De fusie van de twee basisscholen in Wanneperveen heeft geresulteerd in het oprichten van deze nieuwe stichting. Momenteel vallen er 2 scholen onder dit bestuur, Onderwijsexpertisecentrum 't Ravelijn in Steenwijk en Samenlevingsschool De Lisdodde in Wanneperveen.

Ons bestuur is te bereiken via onderstaande contactgegevens:
Directeur bestuurder: Jan Spanjer 
Stichting Samenlevingsscholen
Eendrachtsplein 1
8355 DL Giethoorn
tel: 0521-362520

Onderwijsexpertise centrum 't Ravelijn

Onderwijsexpertise centrum 't Ravelijn (OEC 't Ravelijn) biedt onderwijs aan leerlingen die vanwege hun gedrag, psychiatrische problemen, leerproblemen of meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het regulier onderwijs. Op OEC ‘t Ravelijn gaan ongeveer 190 leerlingen naar school. Wij bieden de leerlingen onderwijs waarbij we uitgaan van de mogelijkheden en de belangstelling van het kind. We sluiten daarbij aan bij de kerndoelen uit het speciaal onderwijs met een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen. OEC 't Ravelijn is kort gezegd, bestemd voor kinderen bij wie het ontwikkelingsproces is verstoord of waar het verstoord dreigt te worden. De oorzaak, maar ook de aard daarvan is voor ieder kind anders. Vaak is er sprake van een (zeer) complexe problematiek en is het één het gevolg van het ander. Deze problematiek brengt met zich mee dat leerlingen vaak belemmerd worden in hun leerproces en dit kan betekenen dat het onderwijs anders georganiseerd moet worden en dat de doelen uit het regulier onderwijs aangepast moeten worden. Ieder kind krijgt een eigen aanpak verzorgt door personeel met expertise en gericht op gedrag, leren en ontwikkelingshulpvragen. 

Algemeen bijzondere school
Het vertrekpunt van het aandacht besteden aan levensbeschouwelijke zaken zijn vooral de vragen die kinderen stellen en niet de antwoorden van de volwassenen. Levensvragen van kinderen gaan over liefde, dood, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk, vriendschap, bang zijn, pesten. Het leren bespreken en herkennen van levensbeschouwelijke ervaringen en ideeën staat daarbij voorop en niet het vormen tot een bepaalde levensovertuiging en de kennisoverdracht over levensbeschouwingen. Dit laatste is wel een onderdeel, maar niet het uiteindelijke doel. Het kennis opdoen is een van de bouwstenen die nodig is voor kinderen om een eigen levensbeschouwing te kunnen ontwikkelen in een sfeer van ontmoeting.
De leerling moet zich veilig en vertrouwd voelen in school, zodat de sociaal emotionele ontwikkeling zo evenwichtig mogelijk kan verlopen.
We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen, zodat het kind voorbereid wordt om zelfstandig deel te nemen aan de multiculturele samenleving.

Meer informatie over onze school kunt u vinden in onderstaande documenten:

 
OEC’t Ravelijn
De Vesting 15,8332 GL Steenwijk l 0521-712500  l